SASA Appingedam

Algemeen

In het voorjaar van 2011 is de Stichting Activiteiten Stad Appingedam (SASA) opgericht. De doelstelling van de stichting is in de statuten vastgelegd. Het doel is:

  • Het bevorderen van de welzijn, de leefbaarheid, de uitstraling, de gezelligheid en de cultuur van de stad Appingedam door middel van het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van sfeervolle activiteiten.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat doet de SASA?

De stichting fungeert als paraplu-stichting voor activiteiten die worden georganiseerd in en rondom Appingedam.Voor die activiteiten is de stichting formeel-juridisch eindverantwoordelijk. De stichting fungeert alleen voor activiteiten die niet onder een bestaande stichting of vereniging kunnen worden uitgevoerd. Nieuwe activiteiten kunnen worden aangemeld bij de bestuursleden van SASA. Na overleg en goede afspraken kan toetreding tot de "SASA-familie" plaatsvinden.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland: KvK nummer 5279876;  RSIN 850602373; SBI-code 94993; Bank NL41RABO0161859046.

Het bestuur bestaat uit drie personen. De bestuursleden zijn: J.M. Dijkstra (vz.), N. Haan (secr.) en F.E. Juk (pen.). De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventueel door hen gemaakte onkosten, in het belang van de Stichting, kunnen worden vergoed.De stichting heeft geen personeel in (loon)dienst.


Documenten

Documenten

Documenten